Valperioder

Följande poster utlyses ordinarie under sektionsmöten innan terminernas slut. Notera att sektionsmöten hålls varje läsperiod, sektionsmöte 1 under läsperiod 1 etc.

Sektionsmöte 1

Internrevisor & externrevisor

Sektionsmöte 2

Vice ordförande, Sektionsadministratör, Ordförande för PR-utskottet & Ordförande för Iglooutskottet

Sektionsmöte 4

Ordförande för sektionen, Kassör, Ordförande för Alumniutskottet, Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet, Ordförande för Programrådet (UBS), Ordförande för Internationella Utskottet, Ordförande för Idesix, Ordförande för Valberedningen samt KF-ledamöter inklusive en suppleant.

Rollbeskrivningar

Ordförande leder och koordinerar styrelsens arbete samt följer upp de olika beslut och projekt som genomförs. Som ordförande är det viktigt att alltid ha en övergripande blick över sektionens arbete, och säkerställa att samtliga beslut och operativa insatser i sektionen gynnar sektionen och dess medlemmar både långsiktigt och kortsiktigt, och samtidigt sker inom ramen för sektionens ekonomiska resurser samt stadgar och reglementen. Ordförande ansvarar även för att kontakten och relationen med Teknologkåren samt övriga sektioner upprätthålls. Som ordförande är man en del av Ordföranderådet mellan Teknologkåren och övriga teknologsektioner på campus, I-sektionens presidie, samt ansvarig för kontakten och relationer med övriga I-sektioner inom I-Sverige samarbetet.

Vice ordförande arbetar både strategiskt och operativt i alla delar av sektionen. Du intern kontaktperson för resten av styrelsen och sektionens projektgrupper, där en av dina viktigaste uppgifter är att stötta dem i deras arbete samt främja samarbeten. Din roll varierar mycket beroende på vad som är på gång i sektionen och det är därför viktigt att du är väl insatt allt arbete sektionen driver. Vice ordförande är även en del av presidiet, är redo att agera tillförordnad ordförande, är en del i Ordföranderådet, är kontaktperson för sektionen mot NPG och ETS.

Kassören har främsta ansvaret när det gäller Sektionens ekonomi och hanterar alla pengar som kommer in och ut från sektionen tillsammans med att deklarera. Att vara Kassör betyder administrativt arbete som kräver ett öga för detaljer och ett intresse av bokföring där misstag inte är tillåtet. Kassören ansvarar för att redovisa sektionens ekonomiska situation för sektionens medlemmar. Att vara kassör skapar insikt i ekonomiska frågor som sträcker sig långsiktigt och även kortsiktigt, där man kan agera som rådgivare för styrelsens och sektionens icke-budgeterade evenemang.

Sektionsadministratören ansvarar för att skriva protokoll från sektions-, styrelse- och årsmöten. Du är intern kontaktperson för sektionens kommittéer där en av dina viktigaste arbeten är att stötta dem i deras arbete. Posten innefattar även att sprida och utveckla sektionens arbete och vetskap inom jämlikhet, mångfald och likabehandling. Posten är även en del av Luleå tekniska universitets skyddsombud. Detta innebär att man jobbar med frågor som rör studiemiljö och rapporterar ärenden gällande tex lokaler vidare till Studiemiljökommittén.

Ordförande för PR-utskottet ansvarar för sektionens marknadsföring och skall aktivt söka nya vägar för att marknadsföra sektionen. Du ansvarar även för sektionens grafiska profil. Som ordförande ska du tillsammans med utskottet arbeta för att öka informationsutbytet mellan sektionen och dess medlemmar. PR-utskottets ordförande förbinder sig att själv ansvara för sektionskameran.

Ordförande för Igloon ansvarar för sektionens lokal. I-sektionen har och ska i framtiden fortsätta erbjuda de bästa efterfesterna på LTU. Igloon är även samlingsplatsen för många event anordnade av I-sektionen där utskottet arbetar nära universitetets studiesociala organisationer. Ordförande för Igloon arbetar dels med inköp, logistik och ansvarer för att leverera de berömda taco-tallrikarna med tillhörande dryck.

Ordförande för Idesix är en roll som utmanar dig kreativt och ger dig många givande erfarenheter. Som ordförande för Idesix är ditt uppdrag att tillsammans med ditt utskott anordna sektionens sociala evenemang. Du ansvarar för en grupp studenter som representerar sektionen på ett väldigt synligt sätt. Detta leder till att du får jobba mycket med roliga samarbeten och till ett stort kontaktnät på skolan.

Ordförande för det internationella utskottet ansvarar för sektionens internationella frågor och intressen. Du har delvis rollen som Local Responsible inom den europeiska organisationen ESTIEM, samt som ansvarig för andra frågor som rör internationella anknytningar. Utskottet sysslar i stort med en blandning av ESTIEM och utbytesstudent relaterade frågor och skall leda till att sektionens medlemmar får en ökad förståelse och intresse för internationella möjligheter. Utskottets arbete är väldigt varierat och möjligheterna är stora! Detta leder till en oerhört bra inblick i olika typer av verksamheter samtidigt som du får erfarenhet av att jobba med olika människor från olika arbetskulturer.

Ordförande för programrådet är ytterst ansvarig för utbildningsbevakningen från sektionens sida och utgör en del av sektionens styrelse samt UBS-rådet vid teknologkåren. Posten som ordförande för programrådet ger dig förståelse för förbättringsarbeten samt värdefulla analytiska färdigheter. Ordförande för Programrådet har både en strategisk och operativ roll i utskottet. Kurskvalitét och trendspaning står högt upp på agendan men Ordförande för programrådet arbetar även tätt ihop med vice ordförande för programrådet som ansvarar för utskottets dagliga verksamhet och utveckling! Som ordförande för programrådet är man kontaktperson mot utbildningsledare för de utbildningar som ligger under sektionen.

Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet jobbar på en strategisk nivå för att främja kontakten mellan sektionens medlemmar och näringslivet. Rollen innebär att du är ytterst ansvarig för vägleda och utveckla utskottet, representera näringslivsfrågor inom styrelsen, driva utvecklingsprojekt med Teknologkårens motsvarande enhet samt tillsammans med andra sektioners näringslivskontakt stärka era samarbeten. Förtroendepostens jobbområde kan sammanfattas som ett innovativt arbete, inom näringslivsramen, för att kontinuerligt utveckla sektionens möjligheter att skapa mervärde för utbildningen.

Internrevisorns huvudsakliga uppgift att kontinuerligt följa och granska sektionens dagliga verksamhet samt säkerställa att den sker inom ramen för de stadgar och reglementen som sektionsmötet fastställt. Internrevisorn ska aktivt bevaka styrelsens beslut och bedöma vilka risker som organisationen kan stå inför.

Externrevisorns uppgift är att kontrollera styrelsens räkenskaper under verksamhetsåret. Det innebär att oberoende granska och uttala sig om förhållandena i verksamheten för att säkerställa att sektionens bokföring går att lita på och dessutom följer riktlinjerna för god redovisningssed. Inför årsmötet är det dennes uppgift att lämna en revisionsberättelse och rekommendation om ansvarsfrihet för styrelsen.

Kårfullmäktigeledamöters uppgift är att föra I-sektionens talan inför Teknologkårens högst beslutande organ, kårfullmäktige. Kårfullmäktige sammanträder 7 gånger under ett verksamhetsår där Teknologkårens arbete diskuteras och kandidater till deras ledningsgrupp och övriga organ väljs in. Suppleanten fungerar som en reserv ifall någon av de ordinarie ledamöterna ej har möjlighet att närvara vid ett sammanträde, så att I-sektionen alltid ska kunna föra sin talan inför kårfullmäktige.

Valberedningen har till uppgift att förbereda val av I-sektionens alla ovanstående poster. Valberedningen informerar om val och tar emot nomineringar till de poster som är aktuella. Alla som nomineras meddelas om detta via mail. Bland de personer som tackar ja till sin nominering utser valberedningen sedan sina kandidater. Detta sker oftast genom intervjuer, men beroende på vilken post det rör sig om och hur många sökande det är så kan andra tillvägagångssätt tillämpas.