Valperioder

Förtroendevalda poster väljs under sektionsmöten som hålls varje läsperiod. Mer information om de olika posterna finner du längre ner på sidan!

Sektionsmöte 3

Styrelsen

Sektionsmöte 4

Ordf. Arbetsmarknadsutskottet, Ordf. Idesix, Ordf. LCM, Ordf. Valberedningen,
Internrevisor, Externrevisor och Ledamot samt Suppleant till Kårfullmäktige.

Övriga Utskottsordföranden väljs i månadsskiftet april/maj av styrelsen under ett styrelsemöte.

  Styrelsen

  Som Ordförande utgör du tillsammans med Ekonomiansvarig sektionens firmatecknare vilket innebär att du skriver under samtliga avtal sektionen står bakom. Du är även sektionens primära kontakt mot andra skolors sektioner, Kårfullmäktige, Senior Advisory Board och Valberedningen. Detta innebär att du har en kontinuerlig kontakt med de berörda parterna, bland annat genom att varje vecka delta på Ordfrad. Vidare håller du tillsammans med Vice ordförande personliga samtal med styrelsens samtliga medlemmar.

  Som Vice Ordförande agerar du stöttepelare för ordförande och styrelsens resterande medlemmar. Du för kontinuerligt en dialog om hur det går för dessa, ofta i samband med att du deltar på deras veckovisa möten. Du ansvarar för sektionens utvärderingsarbete, vilket innebär att sammanställa och påminna om utvärderingar. Som ansvarig för sponsringsansökningar kontrollerar du att utskottens ansökningar skickas rätt och framför sitt budskap på ett snyggt sätt. Vidare ansvarar du tillsammans med ordförande för att planera styrelsens möten.

  Som Ekonomiansvarig är du tillsammans med Ordförande sektionens firmatecknare. Du håller koll på sektionens utgifter, intäkter och kontrollerar på så sätt att sektionens ekonomi sköts som den ska. Detta tar uttryck i form av bokföring, fakturering och att kontinuerligt föra en dialog med utskottsordförande om deras ekonomi. Vidare är du sektionens kontaktperson gentemot bank och postgiro. Det även du som ansvarar för sektionens deklaration och kontokort.

  Som Administratör agerar du som skyddsombud och sekreterare. Det är du som säkerställer att sektionen jobbar med jämlikhet, mångfald, likabehandling och välgörenhet. Sedan bär du ansvaret att protokoll förs vid styrelsemöten, sektionsmöten samt att dokumenten publiceras på sektionens hemsida. Du koordinerar även projekt inom styrelsen och sektionen.

  Som Utbildningsansvarig bär du ansvaret för utbildningsbevakningen inom de program vars studenter tillhör sektionen. För att göra detta deltar du på Teknologkårens UBS-råd och för sektionens talan. Det är du som säkerställer att studiebevakningen sköts enligt Teknologkårens reglemente. Du leder regelbundna möten med utskotten Programrådet och CaseGroup, som du även hjälper vid behov.

  Som Kommunikationsansvarig är det du som ansvarar för sektionens kommunikationskanaler och att den grafiska profilen följs. Vidare deltar du veckovis på Infrad-möten. Du bär även ansvaret för sektionens marknadsföring gentemot nya studenter och att upprätthålla kontakten med LTU Studentrekrytering. Du leder regelbundet möten som du har med ordförande för PR. Det är ditt ansvar att kontinuerligt arbeta med Luleå näringsliv, vilket du förslagsvis gör som studentambassadör.

  Som Näringslivsansvarig ansvarar du för att underhålla relationen med sektionens samarbetspartners och att kontinuerligt arbeta med Luleå Näringsliv. Detta gör du bland annat genom mailkontakt, genom att representera sektionen på företagsevenemang och agera som representant mot näringslivet. Vidare leder du regelbundna möten med ordförande från Arbetsmarknadsutskottet, Luleå Capital Management, och Alumniutskottet.

  Som Socialt ansvarig är det din uppgift att kontinuerligt upprätthålla kontakten med sociala intressenter och evenemangsplanering. Detta innebär att du exempelvis ser till att sektionens evenemang inte krockar och att de håller hög kvalité. Du är även ytterst ansvarig för sektionens medverkan under Nolleperioden med hjälp av resterande styrelse.

  Övriga förtroendevalda poster

  Ordförande för Luleå Company Relations jobbar på en operativ nivå för att främja kontakten mellan sektionens medlemmar och näringslivet. Rollen innebär att du är ansvarig för vägleda och utveckla utskottet samt bistå medlemmarna med möjligheter till att träffa framtida arbetsgivare.. Förtroendepostens jobbområde kan sammanfattas som ett innovativt arbete, inom näringslivsramen, för att kontinuerligt utveckla sektionens möjligheter att skapa mervärde för utbildningen.

  Ordförande för Idesix är en roll som utmanar dig kreativt och ger dig många givande erfarenheter. Som ordförande för Idesix är ditt uppdrag att tillsammans med ditt utskott anordna sektionens sociala evenemang. Du ansvarar för en grupp studenter som representerar sektionen på ett väldigt synligt sätt. Detta leder till att du får jobba mycket med roliga samarbeten och till ett stort kontaktnät på skolan.

  Ordförande för Luleå Capital Management jobbar på en operativ nivå med förvaltning av en aktiedepå som förvaltas i syfte att öka utskottsmedlemmarnas kunskap inom området privatekonomi. Rollen innebär att du leder verksamheten som består både av att förvalta aktiedepån enligt den investeringsstrategi som röstats igenom och att anordna event som ökar medlemmarna i sektionens kunskap. Sammanfattningsvis så innebär rollen ett stort ansvar då du som ordförande har ansvar för delar av sektionens kapital.

  Tre ord som beskriver posten: Strukturerad, Ansvarstagande och Driven.

  Valberedningen har till uppgift att förbereda val av I-sektionens alla ovanstående poster. Valberedningen informerar om val och tar emot nomineringar till de poster som är aktuella. Alla som nomineras meddelas om detta via mail. Bland de personer som tackar ja till sin nominering utser valberedningen sedan sina kandidater. Detta sker oftast genom intervjuer, men beroende på vilken post det rör sig om och hur många sökande det är så kan andra tillvägagångssätt tillämpas.

  Kårfullmäktigeledamöters uppgift är att föra I-sektionens talan inför Teknologkårens högst beslutande organ, kårfullmäktige. Kårfullmäktige sammanträder 7 gånger under ett verksamhetsår där Teknologkårens arbete diskuteras och kandidater till deras ledningsgrupp och övriga organ väljs in. Suppleanten fungerar som en reserv ifall någon av de ordinarie ledamöterna ej har möjlighet att närvara vid ett sammanträde, så att I-sektionen alltid ska kunna föra sin talan inför kårfullmäktige.

  Internrevisorns huvudsakliga uppgift att kontinuerligt följa och granska sektionens dagliga verksamhet samt säkerställa att den sker inom ramen för de stadgar och reglementen som sektionsmötet fastställt. Internrevisorn ska aktivt bevaka styrelsens beslut och bedöma vilka risker som organisationen kan stå inför.

  Externrevisorns uppgift är att kontrollera styrelsens räkenskaper under verksamhetsåret. Det innebär att oberoende granska och uttala sig om förhållandena i verksamheten för att säkerställa att sektionens bokföring går att lita på och dessutom följer riktlinjerna för god redovisningssed. Inför årsmötet är det dennes uppgift att lämna en revisionsberättelse och rekommendation om ansvarsfrihet för styrelsen.