Att studera på I-sektionen

Har du alltid funderat kring vad man faktiskt lär sig under fem år på Industriell Ekonomi och vad man kommer kunna jobba med i framtiden? Då har du kommit helt rätt. På sidan här nedan kan du läsa om allt som rör både grunden i utbildningen, men också vilka val du kommer göra längs vägen.

Industriell ekonomi är en civilingenjörsutbildning som ger dig möjlighet att kombinera kunskaper inom ekonomi/management och teknik. Kombination ger dig en helhetssyn, som skapar möjligheten att bli en brobyggare mellan renodlade tekniker och ekonomer, något som är eftertraktat på arbetsmarknaden idag.

Du får en förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa problem och hitta lösningar vilket gör dig till en duktig projektledare. Det finns en mängd exempel på vart gamla I:are återfinns efter examen, vilket  bland annat är inom affärsutveckling, produktutveckling, företagsledning, industriell marknadsföring, projektledning, produktionsplanering, management consulting, systemutveckling och investment banking.

Utbildningen gör dig mycket eftertraktad på arbetsmarknaden där det under många år funnits ett stort behov av civilingenjörer inom just industriell ekonomi. Enligt statistiska centralbyrån (2006) arbetar 91 % av de som läst industriell ekonomi inom den privata sektorn och medellönen är där för nyutexaminerade 27 400 respektive 31 800 kronor för kvinnor och män.

Våra civilingenjörer inom industriell ekonomi från LTU är i arbetslivet uppskattade för sin goda sociala förmåga, ödmjukhet, mobilitet och goda samarbetsförmåga.

I-RESAN

En överblick

Vad läser man för ämnen under åren?

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Livet utöver skolan

Tekniska profiler tillhörande industriell ekonomi

Under slutet av första året väljer du en teknisk profil som kommer att prägla ditt andra år genom fyra kurser tillhörande den valda profilen. Syftet är att du ska skapa en ökad förståelse och fördjupad kunskap inom ett tänkbart framtida arbetsområde. Viktigt att ha i åtanke är däremot att detta val inte förhindrar dig till att söka någon specifik examensinriktning senare i utbildningen, välj därför precis som du känner bland dessa sju alternativ.

Maskinsystem

Denna inriktning ger dig en kombination av kunskaper både inom materiallära och inom tillverkningsteknik. Detta gör att du får en god förståelse för det rent ingenjörsmässiga arbetet ute på både stora och små producerande företag. Tillsammans med dina kunskaper från övriga delar av din utbildning på industriell ekonomi kan du få en bra helhetssyn över företagets verksamhet.

Miljöteknik

Denna inriktning ger dig fördjupad kunskap om framtidens gröna energi och ger dig en inblick i hur företag kan verka för en hållbar miljö. I en kombination av miljöteknik och miljöledning tillsammans med de övriga delarna från din utbildning på industriell ekonomi får du en bra blick över den väg företag behöver ledas mot en grön framtid.

Bygg- och anläggningssystem

Inriktningen mot väg- och vattenbyggnad ger en inblick i ämnet samhällsbyggnadsteknik. Kursutbudet innefattar områden såsom byggmaterial, byggprojektledning och konstruktionsteknik.

Detta gör att du får en bred kunskap som täcker in många olika områden, både hårda och mjuka. Industriellt byggande är en byggteknik som är på frammarch i dagens samhälle.

De kunskaper du får genom denna inriktning tillsammans med de från övriga delar av din utbildning på industriell ekonomi ger dig en mycket bra grund att stå på när det gäller kunskap inom denna teknik. Det ger dig därför goda möjligheter att vara med och föra utvecklingen framåt och påverka hur morgondagens samhälle kommer att se ut.

Digitala system

Denna inriktning passar dig som är datorintresserad och gillar programmering kombinerat med din utbildning i industriell ekonomi. Du får fördjupade kunskaper inom områden såsom konstruktion av datorbaserade lösningar av komplexa problem. Du jobbar med utveckling av styrsystem med mikroprocessorer och tillverkning av applikationer för att koda, överföra och visualisera information i realtid.

Intresset för personer med datakunskaper är återigen stort och denna inriktning ger dig en bred bas av användningsområden att stå på som passar de flesta företag idag.

Teknisk design – Ergonomisk produktion

Inriktningen ergonomisk produktion sätter den mänskliga interaktionen med produkter och system i fokus. Några av de områden som behandlas är produktframtagning, arbetsplatsergonomi och industriplanering.

Gemensamt för dessa områden i inriktningen är att utgångspunkten är relationen mellan människa och maskin. Att ha med sig denna synvinkel till andra områden blir allt viktigare och du kan tillämpa den på många av de andra delarna av din utbildning på industriell ekonomi.

Teknisk design – Produktutveckling

Denna inriktning sätter produkten i fokus. En stor del av kurserna handlar om produktutvecklingens olika faser, där du både får kunskaper inom modellbyggnad, designmetodik och datorstödd design.  Genomgående för inriktningen är att hänsyn hela tiden tas till interaktionen mellan människa och system.

Produktionssystem

Denna inriktning har fokus på produktion och tillverkning. Kurserna ger dig grundläggande kunskaper dels inom produktionssystem och datorstödd konstruktion men även inom mjukare områden såsom produktionsledning.

Inriktningen kompletterar den övriga utbildningen bra då du får en produktionsteknisk inblick i hur företag arbetar. Många som läser industriell ekonomi hamnar på tillverkande företag och då blir givetvis dessa kunskaper mycket värda eftersom du får en förståelse för hur det praktiska arbetet i produktionen fungerar.

Examensinriktningar

Börjar du närma dig slutet av utbildningen eller bara är allmänt intresserad av vilka examensinriktningar man kan välja när examen sakta men säkert börjar närma sig. Den inriktning du väljer kommer framför allt prägla ditt fjärde och femte år på utbildningen och ligga till grund för ditt examensarbete som genomförs under sista terminen i årskurs fem.

Innovation och strategisk affärsutveckling

Denna inriktning behandlar områden såsom omvärldsbevakning, strategisk analys och implementering av strategiska beslut. Du kommer först att få lära dig att tillämpa de vanligaste verktygen och metoderna inom ämnet. Dessa verktyg används för att samla in, bedöma och analysera datamaterial samt sammanställa strategiska beslutsunderlag.

Vidare får du kunskap i att planera, organisera och driva ett strategiskt analysarbete tillsammans med andra. Med stöd i teorier och metoder utvecklar du också kunskaper för att utarbeta och presentera planer för en företagsledning samt för att kunna genomföra förändringsarbeten i företag.

Tyngdpunkten i fortsättningskurserna ligger på projektarbeten och på att tillämpa de teoretiska kunskaper du har skaffat dig, vilket ger dig en bra grund att stå på inför kommande arbetsliv.

Kvalitetsutveckling

Denna inriktning syftar till att ge en förståelse inom området offensiv kvalitetsutveckling. Att lyssna på kunden och sätta dess krav, behov och önskemål i centrum är grunden inom kvalitetsutveckling. Ständiga förbättringar och att arbeta med processer är andra nyckelord i ämnet.

I fortsättningskurserna ges en djupare förståelse för användningen av arbetsmetoder och verktyg för att integrera kvalitetsstyrning i olika situationer hos företaget. Detta gäller alltifrån produktutveckling och processövervakning till den operativa kvalitetsledningen.

Exempel på kvalitetsverktyg som behandlas i kurserna är Sex Sigma, försöksplanering och kundcentrerad planering. I fortsättningskurserna är projektarbeten, ofta med riktiga företag, en viktig del. På så sätt får man en god inblick i hur kvalitetsarbetet fungerar ute i samhället idag och vilka förbättringsmöjligheter som finns.

Industriell logistik

Logistik handlar om att på ett effektivt sätt organisera, styra och planera materialflöden både inom företag men också längs hela förädlingskedjan, från råvara till slutkund. Detta kan innefatta inköp, lager, produktion och distribution och görs både på operativ och på strategisk nivå.

På så sätt uppnås högre kundtillfredsställelse samtidigt som kostnaderna hålls nere och kapitalbindningen blir låg. Genom denna inriktning får du lära dig styra denna kedja på ett effektivt sätt och på flera olika nivåer. En väl fungerande logistikkedja bidrar till att företagen blir mer resurseffektiva och tack vare detta är logistik ett område som företagen fokuserar allt mer på och efterfrågar kunskap inom.

Industriell marknadsföring

Denna inriktning behandlar marknadsföring och försäljning mellan företag på nationella och internationella marknader. Du får möjlighet att utveckla kunskaper inom inköpsbeteende, försäljningsaktiviteter och relationsbyggande på industriella marknader. Förutom de teoretiska kunskaperna ligger även fokus på praktisk träning inom områden såsom kommunikation, försäljning och förhandling.

Studenter berättar

Vill du höra mer om de olika examensinriktningarna från en students perspektiv?