Externrevisorns uppgift är att kontrollera styrelsens räkenskaper under verksamhetsåret. Det innebär att oberoende granska och uttala sig om förhållandena i verksamheten för att säkerställa att sektionens bokföring går att lita på och dessutom följer riktlinjerna för god redovisningssed. Inför årsmötet är det dennes uppgift att lämna en revisionsberättelse och rekommendation om ansvarsfrihet för styrelsen.

Internrevisorns huvudsakliga uppgift att kontinuerligt följa och granska sektionens dagliga verksamhet samt säkerställa att den sker inom ramen för de stadgar och reglementen som sektionsmötet fastställt. Internrevisorn ska aktivt bevaka styrelsens beslut och bedöma vilka risker som organisationen kan stå inför.

Vakant

Externrevisor

Per Lambrecht

Internrevisor